Siämärven randu on kuulužu omil tarinoil, pajoloil, eeppizil runoloil, rahvahanrunohuon tiedäjil da kandelehel soittajil. Ymbäri Siämärvie on levitty kylät, kudamil on pitkyaigaine istourii da kudamis eletäh tämän muan kandurahvas — karjalazet. Tiä kuuluu tovelline karjalaine pagin.

Jälgiaigua näemmö, kui kazvau kiinnostus karjalazeh kul’tuurah. Kylän keskiškolas opastetah karjalan da suomen kieldy. Päivykois on karjalan kielen ruadoperti, päivykoin karjalakse pagizijat kazvattajat harjaitetah lapsii omah kieleh. Ga ei vaiku lapset opastuta kieleh. Kylän kul’tuurutalois ruadau «Livvin keskus», kus pietäh karjalan kielen kursiloi aiguzile.

Jessoilas rodih hyvä pohju literatuurufestivualiloin piendäle. Jälgivuozinnu kyläs ruvettih pidämäh karjalazen runohuon festivualiloi, karjalan kielel runoloin lugijoin kilboi, konsertoi. Kai tämä kiinnittäy kui paikallizen rahvahan, mugai tulolazien mieldy, kudamat matkustelles tahtotah kuulta harvinazii kielii da opastuo hos vähäzen pagizemah niilöil. Ken vie paiči lapsien folklourujoukkuo «Nouzemu» maltau ozuttua rahvahanrunohuon perindyö? Sen ohjelmistos on pajuo karjalan kielel, rahvahan tansuu da menuo. Siämärven randu — ansambi sen sijah ei vaiku pajata da tansi, se kehittäy vie karjalankielisty teatrua.

Piirustusstuudii, kudai ruadau Jessoilan etnokul’tuurizen keskuksen tyves, on ebäilemättömii innovatsieloi. Stuudies lapset iče luajitah mul’tfil’moi da tiedokonehkižoi. Kylän gostile se on vie eräs kiistämätöi karjalaine kummu.Net, ket huogavujes suvaijah tiijustua uuttu da tuttavuo uudeh, roitah omat täs karjalazes kyläs da voijah hyväkse käyttiä omii neroloi.

Etnokul’tuurine keskus «Kielen kirju»

Etnokul’tuurine keskus «Kielen kirju» on kohtu, kus eläy karjalan kieli. Tiä karjalakse ruvetah pagizemah lapset da kyläh piädynyöt gost’at. Tiä pajot, mul’tfil’mat da argipäiväzet paginat harvinazel da čomal livvin murdehel on jogapäivästy elostu.

Jessoilan kyläs liygiläzet ollah kandurahvas. Keskuksen piäruadoloi on karjalan kielen säilyttämine kaikenmoizien ruadotaboin vuoh: paginkieldy kannattajis karjalankielizien mul’tfil’moin luajindassah.

Etnokul’tuurizen keskuksen ruavon hyvyös voibi interaktiivutabah tiijustua da panna mustoh karjalan kielen sanoi, kuulta da pajattua karjalazii pajoloi, kižata karjalazih kižoih, oppie karjalazii piirualoi da ičel opastuo pastamah karjalazii šipainiekkoi, kaččuo mul’tfil’moi karjalan kielel da oppie luadie niidy.